Impressum

Privacy verklaring
Uw persoonlijke gegevens worden door Oceanic, Wingepark 4b, 3110 Rotselaar verzameld en bijgehouden in het kader van een algemeen beheer van de bestaande en potentiële klanten, met inbegrip van marketingacties georganiseerd door Oceanic. Zij kunnen meegedeeld worden aan de partners verbonden aan Oceanic. Zij geven aanleiding tot het recht op toegang en rectificatie, zoals voorzien door de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de privacy ten opzichte van de behandeling van gegevens.

Disclaimer
Inhoud
Deze internetsite wordt u aangeboden door Oceanic, Wingepark 4b, 3110 Rotselaar. De informatie, die via deze internetsite over Oceanic te verkrijgen is, is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Oceanic verstrekt de hier aangeboden informatie met uitsluiting van iedere expliciete of impliciete garantie. Met name wordt uitgesloten iedere impliciete garantie ter zake van het niet overtreden van de wet en het niet schenden van de eigendomsrechten van derden. Bovendien aanvaardt Oceanic geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van pagina's van derden die via hyperlinks op de website van Henkel geraadpleegd kunnen worden. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie zonder nadere aankondiging gewijzigd kan worden.

Auteursrecht
U wordt erop gewezen dat de naam en het logo van Oceanic, evenals de namen en logo's van de op deze site genoemde producten, wettelijk beschermde handelsmerken zijn. Het gebruik daarvan of van vergelijkbare tekens zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oceanic is strikt verboden. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, databases, logo's en andere op deze site getoonde zaken zijn beschermd door internationaal auteursrecht. Het maken van kopieën, het aanpassen, wijzigen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verhuren en het op andere wijze exploiteren van deze site of enig deel daarvan, ongeacht de wijze waarop, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oceanic is strikt verboden. Het is u uitsluitend toegestaan daarvan een kopie voor persoonlijk gebruik te maken, met uitzondering van de foto's, waarvan geen kopieën gemaakt mogen worden. Iedere inbreuk op het vorenstaande zal aanleiding zijn tot het instellen van een civiel- of strafrechtelijke procedure.

Diversen
Alle geschillen met betrekking tot de website van Oceanic zijn onderworpen aan Belgische recht en zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Syr Oceanic - Water treatment bvba
Wingepark 4b
3110 Rotselaar
Belgium

BTW : BE 0806 048 602

Tel.: 0032 (0) 16 / 44 72 40
Fax.: 0032 (0) 16 / 63 44 24
e-mail: info@oceanic.be
web: www.oceanic.be
www.syr-oceanic.be
Contact: Eddy Haver :Director ehaver@oceanic.be
Frya Mariën :administration fmarien@oceanic.be
Nancy Domhoff :bookkeeping bookhouding@oceanic.be